Konkurrenceregler

DAFFs konkurrenceregler for Cheerleading er gældende for 2020 CUP, med de tilpasninger, som følger af nærværende skrivelse. 

DAFFs konkurrenceregler for Cheerleading bliver ajourført indenfor de kommende uger i forhold til de nationale tilpasninger vi har i Danmark, dvs. det primært er årstal, som bliver opdateret i forhold til alderskategorierne, herunder de tilpasninger, som skal foretages i forhold til tilføjelsen af levels for enkelte alderskategorier, som blev besluttet i foråret 2020. 

European Cheer Union’s (ECU) konkurrenceregler, som DAFF følger, er endnu ikke opdateret i forhold til eventuelle ændringer i de specifikke level-regler. Tidspunktet for, hvornår disse opdateres for den igangværende sæson, er endnu uvist. Derfor er DAFFs konkurenceregler for Cheerleading låst, selvom der måtte komme regelændringer i perioden før afholdelse af 2020 CUP. 

Den eneste ændring er rutinelængde, hvilket fremgår nedenfor i afsnittet ”Rutinelængde”. 

DAFFs konkurrenceregler for Cheerleading bliver således kun opdateret med ovenstående regel og konsekvensrettet i forhold til de levels der nu tilføjes for de respektive alderskategorier, som offentliggjort på udviklingsmødet for Cheerleading den 13. juni 2020. 

Eventuelle regelspørgsmål kan rettes til Mikael Sohn Ottesen på følgende mail: mikael.sohn.ottesen@daff.dk 

 BEDØMMELSE 

Rutinen bedømmes af et europæisk dommerpanel, bestående af 3 scoring judges (dommere, som giver rutinen point) og 1 safety judge (dommer som sikrer, at rutinen overholder alle regler, og i de tilfælde rutinen ikke overholder reglerne, tildeler holdet strafpoint). Idet der er tale om en virtuel konkurrence, hvor dommerne kommer til at bedømme rutinerne forskudt af hinanden, vil et koncept med ”Focus judging” være optimalt. ”Focus judging” går ud på, at de enkelte scoring judges får hver deres elementkategorier, som de skal bedømme, som de eneste. Disse elementkategorier er: 

1. Building skills (stunts og basket tosses) 

2. Tumbling skills (tumbling) 

3. Overall routine (flow of routine/transitions og overall presentation, crowd appeal) 

Eks. dommeren som er ansvarlig for ”Building skills” bedømmer stunts og basket tosses i forhold til de respektive hold indenfor samme kategori. Dommeren for ”Building skills” bedømmer således ikke rutinen i forhold til ”Tumbling skills” og ”Overall routine”. 

SCORE SHEET 

Der er taget udgangspunkt i det eksisterende score sheet, som anvendes ved alle konkurrencer i Danmark, dog med følgende ændringer: 

Cheer criteria (10 point) 

Cheer criteria er ikke en del af score sheet’et til 2020 CUP, hvilket skyldes COVID-19-hensyn, med følgende argumenter for at lade cheer udgå af score sheet’et: 

  • • I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smittespredning, frarådes for eks. høj tale, sang eller råb pga. risikoen for dråbesmitte 
  • • Risikoen for dråbesmitte vurderes højere ved cheer i forhold til rutinens øvrige elementer, som er medtaget på 2020 CUP score sheet’et 

Pyramider (25 point) 

Pyramider er ikke en del af score sheet’et til 2020 CUP, hvilket skyldes COVID-19-hensyn, med følgende argumenter for at lade pyramider udgå af score sheet’et: 

  • • Udøverne står tættere på hinanden når der udføres pyramider 
  • • Der vil typisk være stor udskiftning af personer mellem stuntgrupperne 
  • • Grundet Sundhedsstyrelsens retningslinjer for enkeltpersoners adfærd i forbindelse med symptomer på COVID-19 gør, at udøvere kan være fraværende pga. sygdom eller afventende svar på en COVID- 19-test 
  • • Risikoen for udøveres fravær på konkurrencedagen er ligeledes stor henset til ovenstående 

Det eksisterende score sheet udgør en samlet pointsum på 100, hvorfor denne således er justeret til 65 point efter at Cheer criteria og Pyramider udgår jf. ovenfor. Score sheet’et til 2020 CUP, ser derfor således ud: 

Peewee Minor (level 1) og Peewee (level 1 og 2) er opvisningsrækker, hvorfor der udelukkende vil blive givet kommentarer til disse hold. Bemærk desuden, at Peewee Minor (level 1) og Peewee (level 1) ikke må udføre basket tosses jf. level 1-reglerne, hvorfor dette element ikke er en del af kommentar-score sheet’et til 2020 CUP. 

For at hjælpe trænere med at sammensætte rutiner, som bedst lever op til score sheet’et, har vi, som noget nyt, udarbejdet følgende overblik, som viser de pointintervallet (ranges), som dommerne bedømmer efter. Dette overblik er udarbejdet, som et forsøg på at skabe større gennemsigtighed i forhold til den måde dommerne bedømmer rutinerne på. Bedømmelsesmetoden er ikke anderledes ved 2020 CUP, som for DAFFs øvrige konkurrencer. Der vil i løbet af den igangværende sæson blive offentliggjort en publikation, hvor bedømmelsesmetode og nedenstående hjælpeværktøj vil fremgå for det i forvejen eksisterende score sheet uden COVID-19-tilpasninger. Pointintervaller for 2020 CUP er følgende: 

POINTINTERVALLER 

Dommerne giver point for de forskellige elementer på score sheet’et ud fra følgende pointintervaller: low, mid eller high. Kriterierne for hvilket pointinterval holdet placeres i for de respektive elementer er afspejlet på næste side. 

Eksempel: 

Et hold består af 20 udøvere, som konkurrerer i level 3. De udfører 5 toe touch basket tosses, som alle er udført med en god højde, synkront, toe touch er udført med strakte ben/hyper touch, samler benene og laver et tydeligt, kontrolleret arch og lander herefter i en cradle, som gribes af baserne, som griber denne højt og efterfølgende absorberer i benene. Den udførte basket toss-sekvens bedømmes således ud fra følgende kriterier: 

1. Antallet af holdets udøvere, som er involveret i den konkrete basket toss-sekvens 

2. Niveauet af sværhedsgraden af de tosses, som er udført i den konkrete basket toss-sekvens 

3. Udførslen af hele basket toss-sekvensen 

Med afsæt i beskrivelsen af basket toss-sekvensen jf. ovenfor, kan intervallerne udfyldes således: 

1. Holdet anvender maksimalt antal mulige basket toss-grupper, hvorfor de for det første kriterie placeres i det høje interval 

2. En toe touch basket toss er “level appropriate” i level 3, da det i level 2 kun er lovligt at udføre en straight ride med armvariationer. En toe touch placeres i det midterste interval, da f.eks. en kick arch eller twisting toss er højere sværhedsgrad 

3. Toe touch basket toss-sekvensen har en rigtig god udførsel fra basket tossen starter (fra kastet) til den slutter (toppersonen lander i en cradle) 

Samlet set trækker antallet af involverede udøvere og udførelsen af toe touch basket-sekvensen op i det høje pointinterval, hvor sværhedsgraden af toe touch basket toss, som element, trækker lidt ned. 

Konklusionen bliver derfor, at holdet opnår point i den lave ende af det høje pointinterval (10-15 point), dvs. mellem 10-12 point. 

COVID-19-AFBUD 

Er en udøver syg, hjemme med symptomer på COVID-19 eller i isolation for afventning af testsvar mm., er det trænernes ansvar at have en nødløsning klar. Det kan være en mulighed at lade den ene gruppe markere sine stunts eller at udføre nogle stunts af lavere sværhedsgrad, dvs. ”få det til at fungere”, som alt andet lige er bedre end blot at markere sine stunts. Det beror således på trænerens vurdering, hvordan dette håndteres af det enkelte hold. 

Der vil ikke blive udvist et særligt hensyn ved et eventuelt COVID-19-afbud fra en udøver i bedømmelsen af holdet, forstået på den måde, at en stuntgruppe, som blot markerer grundet COVID-19-afbud fra en udøver, ikke vil blive sidestille med holdets øvrige stuntgrupper, som måtte køre/hitte sine stunts. Der er i score sheet’et taget højde for risikoen for COVID-19-afbud i dagene op til konkurrencens afvikling (pyramider udgår), hvorfor vi vurderer, at det vil være muligt for trænerne at kunne eksekvere en nødplan, som hvis det havde været konkurrence under normale omstændigheder. 

RESULTATER 

Der udfyldes reelt set kun ét samlet score sheet for samtlige tre dommere (scoring judges), idet ”Focus judging”-konceptet anvendes. Der tillades ikke ”ties”, dvs. hvor flere hold deler samme placering for top 3 i hver kategori. Dommerne tilstræber, at dette ikke sker, men i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt. 

Såfremt et hold, efter at være tildelt strafpoint, står lige med et andet hold, placeres det hold, som ikke har modtaget strafpoint højere end holdet med strafpoint. 

Eksempel: 

Hold A har opnået 50 point efter 5 strafpoint er fratrukket. Hold A opnår en 3. plads på den samlede resultatliste for kategorien. Hold B har opnået 50 point uden strafpoint. Hold A og hold B deler således samme placering, dvs. en 3. plads. Hold B (holdet uden strafpoint) opnår således en 3. plads, hvor hold A (holdet med strafpoint) opnår således en 4. plads. 

Idet der kun er tale om én samlet score for tre dommere, tildeles strafpoint kun, som var der én dommer, hvilket i forvejen er kendt som praksis i forbindelse med tidligere Julecup eller Sommercup. 

RUTINELÆNGDE 

Længden for alle rutiner gælder alle alderskategorier (Peewee Minor, Peewee, Junior og Senior) og levels (1, 2, 3, 4, 5 og 6) og må maksimalt være 1:45 minutter (et minut og femogfyrre sekunder). Rutinen må gerne være kortere, men ikke længere. Ved bedømmelse af rutinelængden tælles strafpoint først efter rutinelængden er overskredet med 2 sekunder jf. DAFFs konkurenceregler for Cheerleading. 

Begrundelse for rutinelængde 

Rutinelængden er fra sæsonen 2020/2021 nedsat fra 2:30 minutter (to minutter og tredive sekunder) til 2:15 minutter (to minutter og femten sekunder) for alle højere alderskategorier og levels. Ifølge det eksisterende score sheet udgør pyramider 25 point (svarende til 25%), som nu er udtaget af 2020 CUP score sheet’et. Rutinelængden nedsættes således med 25%, svarende til en nedjustering af rutinelængden med 0:30 minutter (tredive sekunder) (nedrundet). 

HIT ZERO 

På udviklingsmødet den 13. juni 2020 fremlagde Århus Tigers Cheerleaders et forslag til et HIT ZERO-koncept. Sidenhen har DAFF og Århus Tigers Cheerleaders arbejdet videre med forslaget og offentliggør reglerne for HIT ZERO for den kommende sæson. 

Cheerleading er i en rivende udvikling i Danmark. Forbundet ønsker at understøtte klubbernes udvikling ved at skabe en kultur og tradition for, at alle hold og klubber øger fokus på at levere sikre og rene rutiner til konkurrencer, hvor niveauet samtidig passer til holdet (dvs. være level appropriate). Formålet ved konkurrencedeltagelse, skal således ikke blot være at vinde, men også at levere en sikker, ren og fejlfri rutine, som samtidig passer til holdets niveau (level appropriate). 

HIT ZERO betyder i sin enkelthed, at rutinen ikke må indeholde fald (drops), usikkerheder (bobles) eller ulovlige elementer. Hvis holdet er en HIT ZERO-rutine jf. særskilt regelsæt herfor, anerkendes dette på den samlede resultatliste enten via et logo eller af beskrivende karakter. 

HIT ZERO-konceptet bør ikke ændre den måde trænere sammensætter rutiner på eller hvilke skills der medtages i rutinen, da der altid bør tages udgangspunkt i sikre, stabile skills fremfor at tage deciderede chancer. 

Dommernes bedømmelse af rutinerne er uændret trods indførsel af HIT ZERO-konceptet, idet dommerne i forvejen tager højde for fald (drops), usikkerheder (bobles) eller ulovlige elementer. 

AFKLARING AF ULOVLIGE ELEMENTER 

Hvis et hold, mod forventning, skulle have et eller flere ulovlige elementer i rutinen, tages der kontakt til træneren for det respektive hold. Der skal således angive én mailadresse for hvert hold i forbindelse med tilmeldingen, som ulovlige elementer kan afklares med direkte. 

Klubberne er ansvarlige for, at de angivne mailadresser er korrekte. Den enkelte træner er ligeledes ansvarlig for at tjekke sin mail løbende i ugen efter konkurrencens afvikling, dvs. i dagene mandag den 7. december til torsdag den 10. december. 

Der vil blive rykket for svar. Vender den pågældende træner ikke tilbage senest torsdag den 10. december, vil holdet blive tildelt strafpoint og således medtages på den endelige resultatliste. 

UDLEVERING AF SCORE SHEETS 

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at score sheets udfyldes i elektronisk form ved brug af google docs og herefter kan fremsendes til klubberne i elektronisk form. Der skal således tilknyttes én mailadresse for hver klub, som modtager score sheets for alle klubbens hold og som bliver klubansvarlig for at videredistribuere score sheets til trænerne for de respektive hold.